1. Ekspertyzy z zakresu Budownictwa drogowego i mostowego
  1. Ustalenie poprawności wykonania i zgodności z umową robót budowlanych zrealizowanych na placu manewrowym
  2. Określenie przyczyn powstania spękań nawierzchni betonowej
  3. Ustalenie przyczyn osiadania nawierzchni placu magazynowego
  4. Ocena poprawności wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania powierzchniowego utwardzenia nawierzchni
  5. Wycena kosztów naprawy nawierzchni betonowej
  6. Wykonanie badań i ocena przydatności do dalszej eksploatacji drogi klasy Z
  7. Analiza poprawności wykonania robót budowlanych dla nowo budowanej nawierzchni asfaltowej
  8. Wycena kosztów naprawy nawierzchni asfaltowej
  9. Wykonanie badań i ustalenie poprawności wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia czynności odbiorowych
  10. Ustalenie przyczyn utraty właściwości nośnych nawierzchni asfaltowej w okresie gwarancji
  11. Ocena poprawności przyjętych rozwiązań zamiennych
    
 2. Ekspertyzy z zakresu Budownictwa kubaturowego i inżynieryjnego
  1. Ustalenie przyczyn powstania spękań ścian zewnętrznych i zawilgocenia ścian wewnętrznych na terenie hali produkcyjnej
  2. Ustalenie przyczyn zalewania nieruchomości
  3. Wycena robót budowlanych zrealizowanych podczas aranżacji podziemia budynku
  4. Inwentaryzacja robót zrealizowanych przez Wykonawcę i porównanie z kosztorysem powykonawczym
  5. Analiza harmonogramu budowy i możliwości zrealizowania prac w umownym terminie
    
 3. Ekspertyzy z zakresu Stosowania materiałów budowlanych
  1. Ustalenie przyczyn powstania wykwitów i zmiany kolorystyki wyrobów ceramicznych (dachówki)
  2. Ustalenie przyczyn powstania odbarwień na kostce brukowej
  3. Ocena wykonania prac budowlanych w zgodności ze sztuką budowlaną w zakresie zastosowania kostki granitowej II gatunku
  4. Analiza poprawności wykonania badań wytrzymałości betonu towarowego w związku z rozbieżnością wyników badań wykonanych przez różne laboratoria
  5. Ustalenie przyczyn powstania zmian w zakresie właściwości dostarczonego na budowę kruszywa
  6. Wpływ długotrwałych warunków atmosferycznych na właściwości użytkowe zastosowanego materiału (kruszywa)
  7. Ocena zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami Specyfikacji kontraktu
    
 4. Ekspertyzy z zakresu Opracowania uwag do Opinii Biegłych sądowych
  1. Uwagi do Opinii w zakresie budownictwa drogowego – wykonanie nawierzchni parkingów i chodników
  2. Uwagi do Opinii w zakresie budownictwa drogowego – wykonanie badań właściwości kruszyw i zgodności wykonania badań z wymaganiami norm
  3. Uwagi do Opinii w zakresie budownictwa kubaturowego – poprawność wykonania prac budowlanych związanych z posadowieniem budynku wielorodzinnego